Nhiều thành viên chưa thể xuất hiện với hình ảnh công khai

Ông Trần Long

Bộ trưởng Thông tin VNCH Pháp Định

Thành viên trong Nội các của Chánh Phủ Pháp Định đồng thời chịu trách nhiệm làm về truyền thông. Ông là người đã sáng lập ra trang Việt Nam Cộng Hòa Pháp Định.

Anh Huỳnh Quốc Huy

Ký giả

Ký giả Huỳnh Quốc Huy rất am tường về lịch sử nước nhà và có viễn kiến về tình hình thế giới cũng như quốc nội.

Bà Paula Ánh-Nguyệt Lê-Hicks

Chuyên viên kế toán

Bà là người theo sát công cuộc này suốt nhiều năm và cũng là người cố vấn của công cuộc Giải Pháp VNCH. Đồng thời bà cũng tích cực vận động để nhiều người biết về giải pháp này và cùng chung tay mang Việt Nam Cộng Hòa trở lại để Quốc gia có được cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Anh Phạm Khương

Nghiên cứu sinh Toán học

Bạn trẻ thế hệ thứ 3 luôn quan tâm đến hiện tình Việt Nam và ủng hộ nhiệt tình giải pháp VNCH và TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH.

Bà Phạm Thúy

Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường