Chế độ cai trị tại Việt Nam sau ngày 30/4/1975 nên gọi là gì? image
Chế độ cai trị hiện giờ tại Việt Nam là chánh phủ trên thực tế – De Facto Government.

De Facto Government được hiểu là nhà cầm quyền thực tế được hình thành/thành lập thông qua võ lực/chiến tranh. Nó có ý nghĩa ngược lại với De Jure Government, tức là phi pháp và vi hiến.

Thông tin cần biết: Quyền Lực Chính Phủ hiện tại sau năm 1975 được thiết lập do chiếm đoạt bằng vũ lực.

Mời quý vị tham khảo:

https://law.jrank.org/pages/5975/De-Facto.html