Nhiều thành viên chưa thể xuất hiện với hình ảnh công khai

Ông Trần Long

Bộ trưởng Thông tin VNCH Pháp Định

Thành viên trong Nội các của Chánh Phủ Pháp Định đồng thời chịu trách nhiệm làm về truyền thông. Ông là người đã sáng lập ra trang Việt Nam Cộng Hòa Pháp Định.

Luật sư Lâm Chấn Thọ

Chuyên viên về Luật pháp, Bang giao Quốc tế

Ông là người đầu tiên nghiên cứu về Giải Pháp Việt Nam Cộng Hòa trong hơn 20 năm, đồng thời cũng là người kêu gọi Chánh Phủ Pháp Định và tất cả chúng ta chung tay thúc đẩy công cuộc này tiến triển nhanh hơn.

Bà Paula Ánh-Nguyệt Lê-Hicks

Chuyên viên Kế Toán

Bà là người theo sát công cuộc này suốt nhiều năm và cũng là người cố vấn của công cuộc Giải Pháp VNCH. Đồng thời bà cũng tích cực vận động để nhiều người biết về giải pháp này và cùng chung tay mang Việt Nam Cộng Hòa trở lại để Quốc gia có được cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Bà Phạm Thúy

Thạc sĩ Khoa học và Công nghệ Môi trường

Bà là người tích cực vận động công cuộc Giải Pháp VNCH và cũng là thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn.