Lời kêu gọi người dân miền Bắc

Cộng sản cướp chánh quyền Quốc gia của chúng ta vào tháng 8/1945 và kể từ đó chúng áp đặt chế độ cộng sản độc tài trên quê hương và con người các bạn. Do đó, các bạn phải giành lại Quốc gia Việt Nam của các bạn và cũng phải đòi cho bằng được một cuộc Tổng tuyển cử minh bạch có sự giám sát của quốc tế.

Và chúng tôi, những người miền Nam Cộng Hòa, cũng đang làm một việc y chang như vậy. Vì QGVN chính là tiền thân của VNCH. Chúng ta có thể còn là anh em một nhà khi các bạn cũng có tư duy như vậy. Và đó là điều duy nhứt xác định chúng ta có phải là anh em một nhà hay không.

Và công cụ duy nhứt cho tới lúc này chính là Giải Pháp VNCH, tức TUYÊN NGÔN HÒA BÌNH - Declaration of Peace. Với công cụ là 3 văn kiện liên quan đến HĐ Paris 1973.

1- Hiệp Định Paris 1973 (đã ký vào 27/01/1973)

2- KẾT ƯỚC QUỐC TẾ 12 bên - The Act (đã ký vào 02/03/1973)

3- Công Luật (Public Law) PL 93-559 (Tổng thống Ford đã ký vào 30/12/1974)

Ủng hộ TNHB và cùng kêu gọi Quốc tế hỗ trợ tái họp HĐ Paris 1973 KẾT ƯỚC QUỐC TẾ với ít nhứt 6 bên tham dự là cứu cánh của nhân dân miền Bắc nếu các bạn thực sự muốn thoát khỏi ách cộng sản VN và TQ cũng làm tiêu tan kế hoạch, âm mưu cởi áo, đổi màu tiến lên con đường xã-hội dân-chủ cánh-tả của chúng.