Sơ lược image
Chánh phủ Pháp Định – De jure government – là Chánh phủ hợp pháp, hợp hiến nối tiếp công quyền Chánh phủ VNCH tiền nhiệm.

Đây là Chánh phủ do bị đánh chiếm và không giữ được lãnh thổ nên phải lưu vong ra nước ngoài và được thành lập đúng luật pháp của chế độ trong đất nước đó.

Như vậy, Chánh phủ Pháp Định VNCH hiện ở Pháp quốc là Chánh phủ đại diện hợp pháp cho người dân VNCH sau ngày 30/4/1975.

Thông tin cần biết: Chính Phủ Pháp Định gồm có Thủ Tướng và Nội Các đang ở Pháp Quốc và khắp các quốc gia trên thế giới.