Các văn kiện liên quan đến Hiệp Định Paris 1973

1- Trang web Các văn kiện liên quan đến Hiệp Định Paris 1973

2- Tài liệu bao gồm HĐ Paris 1973(27/01/1973) và Định ước/Kết ước Quốc tế (02/3/1973). Kết ước nằm ở trang 146/177.

3- Video trình bày và giải thích cắt nghĩa: