Công Luật 93-559 (30/12/1974) - Văn kiện thứ ba của HĐ Paris 1973

1- Download Công luật PL 93-559: STATUTE-88-Pg1795-11-12.pdf

2- Video giải thích tóm tắt: