Hiệp Định Paris 1973 (27/1/1973) - Văn kiện thứ nhứt

Download tại đây: Hiệp Định Chấm Dứt Chiến Tranh tháng Giêng 1973.pdf

Tham khảo thêm:

HĐ Paris 1973 có thời tiêu hay thời hạn không?