Kết ước Quốc tế 12 bên(2/3/1973) - Văn kiện thứ 2 của HĐ Paris 1973

1-Download Kết Ước Quốc Tế ngày 2 tháng 3 năm 1973.pdf

Tóm tắt Định ước/Kết ước Quốc tế (02/3/1973)

2- Video giải thích tóm tắt: